• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 5 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหา

Slide 2

เทศบาลตำบลแม่แรม

Slide 3

เทศบาลตำบลแม่แรมจำนวนผู้เข้าชม : 042438

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม