• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1096
ราคากลางเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1096  >> อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกสดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณข้างบ้านนายชุมพร เนตรธนู บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกสดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณข้างบ้านนายชุมพร เนตรธนู บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายบริหาร
เทศบาลตำบลแม่แรม มีความประสงค์ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายบริหาร ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม โทรศัพท์ 053-044350 ต่อ 13  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563  >> อ่านต่อ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563  >> อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
ประกาศ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  >> อ่านต่อ

ตู้ปันสุข ตำบลแม่แรม
ตู้ปันสุขตำบลแม่แรม  >> อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562  >> อ่านต่อ

COVID-19
นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม(รายวัน)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม(รายวัน)  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแม่แรม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแม่แรม  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  >> อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562"
เทศบาลตำบลแม่แรม ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  >> อ่านต่อ

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  >> อ่านต่อ

1 2 3

จำนวนผู้เข้าชม : 307569

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม