• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


สำนักปลัด

 

สิบเอกฉมัง สิงหศักดิ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม

นางนิภาพร จงสุข
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุกัญญา ทับกล่ำ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววรางคณา ตระกูลสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นายปฎิยุทธ์ นาคขำ
นิติกร 
นางสาววรนุช คำภีระ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนีกร รัฐศาสตร์นาวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภัทรพงษ์ กิจค้า
นักวิชาการเกษตร
สิบเอกสมบัติ ถ้วยเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสาวิตรี เมืองหอม
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวนฤมล  เกียรติอนันต์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายอรุณ  อุลัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

นางบุญศรี  ทองดี
เจ้าหน้าที่วิทยุ 
นางสาวอรุณศรี ตนซื่อ
เจ้าหน้าที่วิทยุ  
นายเสน่ห์ พรมมี
พนักงานดับเพลิง
นายอนุสรณ์ ลอยมี
พนักงานดับเพลิง
นายพลอย ม่วงสาม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก ถามถ้วน
พนักงานขับรถยนต์
นายเดชณรงค์ ลอยมี
คนงานทั่วไป
นายอุทัย แสนหมื่น
คนงานทั่วไป
 
นางชวัลพัชร  พรมมี 
คนงานทั่วไป    
นายสมคิด อินทรไชย
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภกร ลอยมี
พนักงานธุรการ
 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 307557

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม