• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กองคลัง

 

นางสายสมร ปัญญาเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง   

 

นางสาวพรทิพย์  ขันตรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสุภาพร อิสระกิจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศิรินทิพย์ สำราญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอารยา วงศ์เปีย
นักวิชาการคลัง
นางกาณจนา  ศรีมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ฤทธิ์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์แรม ภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

                        

                      นายจักรพันธ์ ม่วงมา
                      พนักงานรับส่งเอกสาร


จำนวนผู้เข้าชม : 318837

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม