• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กองการศึกษา

 

นางสมัชญาร์ ดูสาย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

 
นายจักร์พงษ์  คำแผ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางคำแปง ปันรัตน์ทน
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านแม่ขิ
นางสาวปทิตตา ขวัญมณีกุล
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยเก่า
  นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยใหม่ 
นางวาสนา  ดมดอก
ครู
นางสาวมยุรี เร่งรัด
ครู
นางสาวจิตรารัตน์  ฉัตรวรางค์เมฆ 
ครู
นางสาวกนกวรรณ  กลมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด
นางสาวทับทิม หันธนู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณีรัตน์ เชาว์กีรตินันท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา จรัสวัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา  ประทีปคีรี
ผู้ดูแลเด็ก
 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 318845

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม