• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

Slide 2

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

Slide 3

วิสัยทัศน์

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กองการศึกษา

 

นางสมัชญาร์ ดูสาย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

 

นายจักร์พันธ์  คำแผ่น

 เจ้าพนักงานธุรการ

รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านป่าม่วง นางคำแปง ปันรัตน์ทน
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านแม่ขิ
นางสาวปทิตตา ขวัญมณีกุล
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยเก่า
  นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยใหม่ 
นางวาสนา  ดมดอก
ครู
นางสาวมยุรี เร่งรัด
ครู
นางสาวจิตรารัตน์  ฉัตรวรางค์เมฆ 
ครู

นางสาวกนกวรรณ  กลมเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด

   
นางสาวทับทิม หันธนู
ผู้ช่วยดูแลเด็ก

 
นางสาวจันทิมา จรัสวัฒนา
ผู้ช่วยดูแลเด็ก
 
     

 

 

นางสาวมณีรัตน์ เชาว์กีรตินันท์

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 274651

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม