• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


การชำระภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นดิน พื้นที่เป็นภูเขาหรือมีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

-                    ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวัน ที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ (ภบท.5)

-                    ยื่นแบบแสดงรายที่ดินภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลา 4 ปี

-                    หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงที่ดินให้ยื่นแบบแสดงรายการใหม่ภายใน 30 วัน

 การคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ตามขั้นตอนดังนี้

1.  เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี

    =  เนื้อที่ดินถือครอง –เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

2.  คำนวณเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษีเป็นไร่

     =  จำนวนไร่ + จำนวนงาน + จำนวนวา

3.  ภาษีที่จะต้องเสีย

     =  เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี - อัตราภาษีต่อไร่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี

1.  สำเนาโฉนด , น.ส.3 ก  , น.ส.3

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน

3.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

4.  หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

     การลดหย่อนภาษี

                หากมีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลแม่แรมซึ่งที่ดินนั้นสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกด้วยตนเองให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ไร่

ขั้นตอนการชำระภาษี

ชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี

สถานที่ชำระภาษี

       -  กองคลัง  เทศบาลตำบลแม่แรม

การชำระภาษี

       -  เงินสด

       -  ธนาณัติสั่งจ่ายปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม

เงินเพิ่ม

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

                -  หากพ้นกำหนดระยะเวลาชำระภาษีแล้วให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนหรือร้อยละ 24 ต่อปี ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

 

                ผู้ที่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ยังไม่ชำระภาษีค้างชำระ  จำเป็นต้องดำเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระเพื่อนำเงินมาชำระภาษีอันเป็นมาตรการสุดท้ายในการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ต่อไป

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่า

-ที่ทำการค้าขายและที่เก็บสินค้า

-ที่ประกอบการอุตสาหกรรม

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-                    ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ

-                    ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี

 

การคำนวณการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คิดจากค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่าในอัตราค่าเช่า เดือนละ  1,000.- บาท  คิดค่ารายปีได้  12,000.- บาท (1,000*12) ค่าภาษีจะเท่ากับ  1,500.- บาท

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี

1.  สำเนาโฉนด หรือสัญญาซื้อขายโรงเรือน

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน

3.  ทะเบียนการค้า  ทะเบียนพาณิชย์

4.  ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

                กรณีผู้เสียภาษีรายเดิมควรนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมาด้วย

โรงเรือนที่ประกอบกิจการเป็นปีแรก

                ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่เริ่มเปิดกิจการเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสำรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินค่ารายปี

ขั้นตอนการชำระภาษี

-  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2)

-  ชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับจากวันได้รับแจ้งการประเมิน

สถานที่ชำระภาษี

       -  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรม

การชำระภาษี

       -  เงินสด

       -  ธนาณัติสั่งจ่ายปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม

การผ่อนชำระภาษี

      -  ค่าภาษีตั้งแต่  9,000.-  บาทขึ้นไป

     -  ผ่อนชำระเป็น  3  งวดเท่า ๆ กัน

     -  แจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้

เงินเพิ่ม

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

 

                -  ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5  ของภาษีที่ค้าง

-  ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง

-  ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ค้าง

-  ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้าง

 

                ถ้ายังไม่ได้มีการชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือนตามกฎหมายให้ ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด

บทกำหนดโทษ

1.   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเวลาที่กำหนด  ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

2.  ยื่นแบบแสดงรายการที่เป็นเท็จที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ภาษีป้าย

ป้ายที่จะต้องเสียภาษี

-ป้ายที่แสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้

-ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย

 

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

-                    เจ้าของป้าย

-                    หากเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นให้ผู้ครอบครองอาคาร ที่ดินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ

-                    ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี

-                    กรณีติดตั้งป้ายหลังเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน  15  วัน

การคำนวณพื้นที่ป้าย  อัตราค่าป้ายและการคำนวณภาษีป้าย

ส่วนกว้างที่สุด * ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย

500      ตารางเซนติเมตร

 

 

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

-  อักษรไทยล้วน    3   บาท

-  อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ  20   บาท

-  ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยบางส่วนต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ   40 บาท

-  ป้ายใดเสียต่ำกว่า  200 บาทให้เสีย  200  บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี

1.  สำเนาบัตรประชาชน

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน

5.  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย

                กรณีป้ายรายเก่าควรนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมาด้วย

ป้ายที่ติดตั้งปีแรก

                คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือนเริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี

งวด 1 มกราคม –มีนาคม      =  100%

งวด 2 เมษายน –มิถุนายน    =  75%

งวด 3 กรกฎาคม –กันยายน  =  50%

งวด 4 ตุลาคม –ธันวาคม      =  25%

 

ขั้นตอนการชำระภาษี

-  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)

-  ชำระเงินค่าภาษีภายใน 15 วันนับจากวันได้รับแจ้งการประเมิน

สถานที่ชำระภาษี

       -  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรม

การชำระภาษี

       -  เงินสด

       -  ธนาณัติสั่งจ่ายปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม

การผ่อนชำระภาษี

      -  ค่าภาษีตั้งแต่  3,000.-  บาทขึ้นไป

     -  ผ่อนชำระเป็น  3  งวดเท่า ๆ กัน

     -  แจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้

 

เงินเพิ่ม

 

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

1.   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีป้าย

 

2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

 

3.  ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่ม ตามกรณีที่ 1 และ 2  มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย

 

การขอคืนเงินภาษีป้าย

                ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย  ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี  นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

 

บทกำหนดโทษ

-  ผู้ใดแจ้งของความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-  ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 –50,000 บาท

-  ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท

 

การอุทธรณ์การประเมิน

                เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายโดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 318834

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม