• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป

บันทึกหลักการและเหตุผล

เทศบัญญัติ 2559

คำแถลงงบประมาณ 

รายงานประมาณการรายรับ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2560

รายงานประมาณการรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป-ประจำปีงบประมาณ-2560

เทศบัญญัติงบประมาณ 2561

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม-ฉบับที่-1-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 307525

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม