• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


งานการเจ้าหน้าที่

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 2561-2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

คุณสมบัติข้าราชการท้องถิ่นลูกจ้างประจำ,ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลแม่แรม

แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ (แผ่นพับ)

ประกาศวิธีการประเมิน พนง.เทศบาล ครั้งที่ 1/62

ประกาศวิธีการประเมิน พนง.เทศบาล ครั้งที่ 2/62

ประกาศวิธีการประเมิน พนง.จ้าง ครั้งที่ 1/62

ประกาศวิธีการประเมิน พนง.จ้าง ครั้งที่ 2/62

นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี

ข้อบังคับว่าด้วยจรรญาบรรณ ทต.แม่แรม

แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม

ประกาศกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานและพนักงานจ้าง

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2563

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ครั้งที่ 1/2563

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้ง 1/2563

รายงานผลการดำเนินงานด้านบุคคล ประจำปี 2562

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งฯ ปี 2562

ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

ประกาศผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่ 1/2563

คำสั่งการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่แรม


 

 


 
 


จำนวนผู้เข้าชม : 318849

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม