• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564

แผนการปฏิบัติการ ปี 2562

แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต 2563

  รายงานผลแผน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลตามแผนป้องกันทุจริต ห้วง 6 เดือน

รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ห้วง 6 เดือน 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2562

 

 

รายงานการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานวิเคราะห์ผลปย-ทับซ้อน-2562

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสภาพในหน่วยงาน

มาตรการการป้องกันการรับสินบน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 2563

การประเมินความเสี่ยงทุจริต 2563

 

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผล วิเคระห์  เพื่อการปรับปรุงแแก้ไขในปีต่อไป

หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต 2562-2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คู่มือรับเรื่องร้องเรียน


จำนวนผู้เข้าชม : 307533

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม